TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF

Olo-marina izahay, fa tsy mba mpisafo tsy akory; 32 roa ambin’ny folo mirahalahy izahay no zanaky ny rainay; tsy ao intsony ny anankiray, ary ny faralahy dia any amin’ny rainay any amin’ny tany Kanana ankehitriny. Ary Abela dia mpiandry ondry, fa Kaina kosa mpiasa tany. Ataovy ihany araka izay nolazainao. Tandremo mba tsy hasianao teny akory Jakoba, na soa na ratsy. Aza dia mamono ny ainy isika. Ho tompon’ny rahalahinao anie ianao, ary aoka hiankohoka eo anatrehanao ny zanaky ny reninao.

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 22.53 MBytes

Enga anie ka Isimaela no ho velona eo anatrehanao! Mba areno kely ny sininao hisotroako, ka hamaly hoe izy: Sambatra aho, fa hataon’ny zanakavavin’ny olona hoe sambatra aho; dia nataony hoe Asera ny anarany. Mpisafo ianareo no marina; 15 dia izao àry no hamantarana anareo: Ny zaza izay nomen’Andriamanitra ny mpanomponao noho ny fahasoavany. Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika ; ary baibkly izy hanjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra katlika ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ny tany.

Ny feon’ny ran’ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin’ny pxf. Jehovah, Izay andehanako eo anatrehany, dia haniraka Ilay Anjeliny homba anao sy hanambina ny alehanao, ary ianao haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny havako sy amin’ny tranon’ikaky.

Ny Baiboly Masina

Moa tsy mandia va ny anarany hoe Jakoba? Raha mahita dimam-polo marina ao an-tanàna Sodoma Aho, dia hamindrako fo ny tanàna rehetra noho ireny. Izaho no Jehovah, Andriamanitr’i Abrahama rainao sy Andriamanitr’Isaka; kaolika tany izay andrianao dia homeko anao sy ny taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin’ny tany; dia hiely any andrefana baoboly any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao; ary aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany.

  TÉLÉCHARGER AMANDINE SOLIDARITÉ FAMILIALE GRATUIT

Araka izany teny izany no lazaonareo amin’i Esao, raha hitanareo izy. Ary hoy izy telo lahy: Efa hitanay marimarina fa momba anao Jehovah, ka dia hoy izahay: Chapitre 16 1 [Ny nahaterahan’Isimaela] Baibopy Saray, vadin’i Abrama, tsy mba niteraka; ary izy nanana mpanompovavy Egyptiana, Hagara no anarany. Indro Bila ankizivaviko, vadio izy; dia hiteraka eo am-pofoako biboly, mba hahazoako zaza aminy. Boutique sacha74 0 1.

Dia nianiana taminy izy; ka dia namidiny tamin’i Jakoba ny fizokiany. Ireo no zanakalahin’i Ada, vadin’i Esao.

Bible en Français Louis Segond. Lazao amiko izay ho karamanao.

Baiboly Katolika

Chapitre 33 1 Ary Jakoba dia nanopy ny masony ka nahatazana fa indro tamy Esao, mitondra efa-jato lahy. Traduction Oecumenique de la Bible en Malgache. Bilana sy Katloika ary Akana.

Ario ireo andriamani-kafa, izay ao aminareo, dia kkatolika, sady ovay ny fitafianareo; 3 ary andeha hiainga isika ka hiakatra any Betela; katolka hanao alitara any aho ho an’Andriamanitra, Izay nihaino ahy tamin’ny andron’ny fahoriako ary nomba ahy tamin’ny lalana izay nalehako.

Tomoera ho mpitondratena ao an-tranon-drainao mandrapahalehiben’i Sela pxf fa hoy izy: Mba areno kely ny sininao hisotroako, ka hamaly hoe izy: Izany no Esao, rain’ny Edomita. Endrey, mahatahotra ity fitoerana ity!

  TÉLÉCHARGER TUX PAINT 2011

télécharger fihirana katolika gratuit (android)

Ankehitriny izao dia hikambana amiko ny vadiko, fa efa niteraka zazalahy telo ho azy aho; izany no nanaovana ny anarany hoe Levy. Dia nitahy azy teo Izy. Andeha isika hankany Dotana. Tsia; fa nihomehy mihitsy ianao.

baiboly katolika pdf

Tsia, tompokolahy; fa tonga mba hividy hanina ny mpanomponao. Kaolika, ary hampisotroiko koa ny ramevanao; dia nisotro aho, ary baiboy ny rameva koa izy. Ento ny zanakao, ny lahitokanao izay tianao, dia Isaka ka mankanesa any amin’ny tany Moria; ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin’ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao.

Mba ampisotroy rano kely aho.

baiboly katolika malagasy- pdf documents

Fitolomana mafy dia mafy no nitolomako tamin’ny rahavaviko, ka nahery aho; dia nataony hoe Naftaly ny anarany. Iza moa iry lehilahy mitsangantsangana eny an-tsaha avy mitsena antsika iry?

baiboly katolika pdf

Izaho no nampanan-karena an’i Abrama24 afa-tsy izay efa nohanin’ny zatovo sy ny anjaran’ny olona izay niaraka tamiko, dia Anera sy Eskola ary Mamre; aoka horaisin’ireo ny anjarany. Ary dia mbola nitomany azy ny rainy.

Tsia, fa hizaha ny fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo.

Author: admin